Chào mừng đến với Lớp học của tôi!
Trước khi bắt đầu đăng ký các lớp học, bạn cần xác nhận thông tin của bạn và cài đặt mật khẩu.
Mã số học viên với 10 chữ số được in trên hoá đơn của bạn. Nếu bạn không còn giữ hoá đơn, hãy liên hệ với Trung tâm hỗ trợ học viên tại hoặc tại .

© 2020 British Council


The United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.
A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).